Skip to main content

ENKELTPERSONSFORETAK OG SKATT

Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor en fysisk person står ansvarlig for en næringsvirksomhet. Det betyr at han eller hun har fullt økonomisk ansvar for virksomhetens gjeld og forpliktelser.

Eieren bestemmer alt i foretaket. Det er ingen egen lov om enkeltpersonforetak.

Eieren må som hovedregel være myndig (18 år). Han/hun behøver ikke å være bosatt i riket. Foretaket må imidlertid ha adresse i Norge. Eieren av et enkeltpersonforetak plikter ikke å sette til side penger spesielt for selskapet, (skyte inn kapital), siden han/hun uansett står personlig ansvarlig.

Mindreårig over 15 år kan i noen tilfelle ha adgang til å drive næringsvirksomhet.
Vergen kan med samtykke fra Fylkesmannen gi tillatelse til at en mindreårig kan drive en bestemt næringsvirksomhet. Den mindreårige kan bare drive virksomheten i et enkeltpersonforetak. For nærmere informasjon og vilkår, ta kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke.

Skattemessig lignes virksomhet i enkeltpersonforetak sammen med eieren personlig. Dette betyr at nettooverskuddet er skattepliktig sammen med eierens andre inntekter, for eksempel lønnsinntekter. På samme måte vil nettotapet være fradragsberettiget.

Alle enkeltpersonforetak kan registrere seg i Enhetsregisteret, og får da et organisasjonsnummer. Registrering i Enhetsregisteret er gratis. Enkeltpersonforetak har også rett til å registrere seg i Foretaksregisteret. Ved registrering i Foretaksregisteret vil foretaket få en firmaattest. Registrering i Foretaksregisteret er gebyrbelagt.

Hvis enkeltpersonforetaket har minst fem ansatte eller driver videresalg av innkjøpte varer, har det registreringsplikt i Foretaksregisteret.

Store enkeltpersonforetak

For enkeltpersonforetak som har hatt mer enn 30 ansatte (i gjennomsnitt) de tre siste regnskapsårene, gjelder enkelte krav likt med ansvarlige selskaper. Det dreier seg om ansattes adgang til representasjon i selskapsmøter og eventuelt styre.

Skatt for ENK

Som innehaver (eier) av et enkeltpersonforetak er det du selv som er ansvarlig for innbetaling av foretakets skatt. Foretaket er ikke et eget skattesubjekt.

Innehaver betaler forskuddsskatt for hver enkelt periode, og vil få tilsendt innbetalingsblanketter for dette fire ganger i året (15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november).

For at du som innehaver av enkeltpersonforetaket skal få tilsendt innbetalingsblanketter for forskuddsskatten, må du selv søke om å få utskrevet forskuddsskatt. Dette gjør du ved å søke om endring av skattekortet ditt. Når du endrer skattekortet, skal du påføre det overskuddet du forventer å få inneværende år. Du må også huske å føre opp eventuell annen inntekt, som for eksempel lønnsinntekt.

Når Skatteetaten har mottatt søknaden, vil de foreta beregning av skatten din og du vil få tilsendt innbetalingsblankett til riktig termin fra skatteoppkreveren (kemneren) i din kommune.
Hvor mye skatt du skal betale vil blant annet avhenge av den totale inntekten din (lønn og næringsinntekt) samt de fradrag du har krav på. Har du budsjettert med underskudd, skal underskuddet ikke føres opp i søknaden om nytt skattekort. Endelig underskudd føres i skattemeldingen for formues- og inntektsskatt.

Du benytter samme metode dersom du har fått utskrevet forskuddsskatt, men ønsker å endre denne. For virksomheter som er i gang vil forskuddsskatten beregnes med utgangspunkt i forrige års overskudd.

Dersom innehaverens ektefelle jobber i foretaket, skal han/hun ikke ha utbetalt lønn. Foretakets overskudd/underskudd kan fordeles på de to ektefellene. Ved fordeling må det foretas en helhetsvurdering av ektefellens arbeidsinnsats. Hvis ektefellene ikke foretar fordeling, vil inntekten tilordnes innehaver av virksomheten.

Det er viktig å huske på at privat uttak/overføringer av penger som innehaveren eller ektefelle overfører fra foretaket til seg selv, ikke regnes som kostnad for foretaket. Slik utbetaling vil ikke påvirke det skattbare resultatet for foretaket.

Resultatet inngår i personinntektsberegningen som danner grunnlaget for skattlegging av trygdeavgift og trinnskatt.