Skip to main content

MERVERDIAVGIFT (MVA, MOMS)

Merverdiavgiften er en omsetningsavgift som skal beregnes på alle ledd i omsetningskjeden. Staten krever inn merverdiavgift på salg av varer og tjenester som blir solgt i Norge.

Det finnes imidlertid tjenester som er unntatt fra beregning av merverdiavgift, som for eksempel helsetjenester og undervisning. Hva som er unntatt for beregning av merverdiavgift, finner du i merverdiavgiftsloven.
Satsen for merverdiavgift er 25 prosent, unntatt for mat- og drikkevarer som har 15 prosent, og persontransport, overnatting (hotell, romutleie, hytteutleie o.l.), kinobilletter og enkelte andre tjenester som har 8 prosent mva.

Ved innenlandsk salg skal avgiften beregnes av salgsprisen, og ved import av varens tollverdi (dvs kostpris inkl. frakt til landegrensen – cif).

Alle produksjons- og salgsledd skal betale avgift av salget/verdien minus den avgiften de selv betalte for varen (inngående avgift). I praksis betaler altså hvert enkelt ledd avgift av den merverdien som oppstår ved hans eget ledd i kjeden.

For avgiftspliktige som videreselger varer innkjøpt fra private (avgiftsfritt salg), kan det alternativt kun beregnes avgift på differansen mellom salgspris og innkjøpspris – Avansemetoden (se §4-5).
(Det brukes utrykket «brukte varer», men i praksis skilles det ikke her mellom nytt og brukt.)

Tips: For private eller andre som ikke er mva registrert (får refundert mva), er det ved import av varer som man selv bringer med seg over landegrensen, viktig å huske følgende:
Få følgende ordlyd påført den faktura som omhandler varen(e) – på lokalt språk eller engelsk: «Avgiftsbeløpet (VAT, MwSt etc) er ikke en del av varens (varenes) verdi og inngår derved heller ikke i det faktiske totalbeløpet da denne avgift vil bli refundert ved mottatt dokumentasjon (kvittering/ev stempel på faktura) av utført fortolling i mottaker landet.» Dette for å unngå at det beregnes avgift på tidligere betalt avgift.

Hva om bare noe av virksomheten er avgiftspliktig?

Den som omsetter avgiftspliktige varer eller tjenester og samtidig har omsetning som er unntatt fra avgiftsplikt, legger til merverdiavgift på den delen av salget som det skal svares avgift av. Litt vanskeligere er det å hanskes med den inngående avgiften.

Mye av innkjøpene til en virksomhet vil ha direkte sammenheng med den enkelte vare- eller tjenestetypen som selges i neste runde. Det kan for eksempel være innkjøp av varer for videre salg, av deler til bestemte produkter eller av verktøy til en bestemt serviceoppgave. Inngående mva. som på denne måten knytter seg direkte til avgiftspliktig omsetning, er i sin helhet fradragsberettiget. Du kan derimot ikke trekke fra inngående merverdiavgift som knytter seg til omsetning utenfor mva-området.

Andre innkjøp kan komme hele virksomheten til gode, til bruk under ett for virksomhetens felles drift. Det kan være rekvisita, kontorutstyr og annet hjelpemateriell som ikke betyr mer for ett produkt enn for et annet. For slike innkjøp skal den inngående avgiften trekkes fra forholdsmessig. Fordelingen av omsetning innenfor og utenfor mva-området kan gi en riktig fordelingsnøkkel, men ikke nødvendigvis. I utgangspunktet skal du legge til grunn hvor mye hver enkelt vare og tjeneste brukes i den avgiftspliktige delen av virksomheten.

Omsetning unntatt fra merverdiavgiftsplikt

Noen tjenester er unntatt fra merverdiavgiftslovens bestemmelser. Omsetning av slike tjenester gir ikke rett til registrering i Merverdiavgiftsregisteret, og det skal ikke beregnes utgående merverdiavgift ved omsetning. Innkjøp til bruk i virksomheten for denne typen omsetning gir ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Det er derfor ikke mulig å trekke fra inngående merverdiavgift i et eventuelt mva-oppgjør.

Tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven er blant annet:

 • helsetjenester (for eksempel leger, tannleger, psykologer, kiropraktorer, fysioterapeuter, tannteknikere og ambulansetjenester)
 • alternative behandlingsformer når de ytes av autorisert helsepersonell eller utøvere som er registrert i den frivillige registerordningen for utøvere av alternativ behandling
 • sosiale tjenester (for eksempel pass av barn i private eller kommunale barnehager, omsorgs- og pleietjenester i aldershjem og hjemmehjelpstjenester)
 • undervisningstjenester (både skoleundervisning, fritidsrettet undervisning og kjøreopplæring)
 • kulturelle tjenester (blant annet teater-, opera-, ballett-, sirkusforestillinger og dansetilstelninger med levende musikk)
 • guidetjenester
 • finansielle tjenester (for eksempel forsikring, finansieringstjenester, utførelse av betalingsoppdrag, gyldige betalingsmidler, finansielle instrumenter og forvaltning av verdipapirfond. Unntaket omfatter også meglertjenester knyttet til finansielle tjenester)
 • lotteritjenester
 • seremonielle tjenester i forbindelse med begravelses- og bisettelsestjenester
 • offentlig myndighetsutøvelse (for eksempel tinglysingsforretninger og utstedelse av pass og førerkort)
 • tjenester i form av kunstnerisk fremføring av åndsverk og formidling av slike tjenester. Unntaket omfatter også tjenester som er en integrert og nødvendig del av denne fremføringen
 • omsetning og utleie av fast eiendom og rettigheter til fast eiendom.

Fra sistnevnte unntak er det en rekke viktige unntak. Det betyr at omsetningen likevel blir avgiftspliktig. Dette gjelder blant annet for omsetning av romutleie i hotellvirksomhet, næringsmessig utleie av fritidseiendom, utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet og utleie av oppbevaringsbokser. Det er også anledning til frivillig registrering av utleie av fast eiendom til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet.

For nærmere informasjon, se Merverdiavgifthåndboken ev. ta kontakt med skattekontoret.