Få tilbud på regnskapsfører

Regnskapsførsel og rapportering

Det er viktig å ha optimal struktur i regnskapet, for enklest mulig å kunne hente ut den informasjon du siden ønsker deg. Dette er en av våre viktigste tjenester.

Regnskap er mer enn en historisk sammenstilling av inntekter og kostnader. Regnskapet skal også kunne gi grunnlag for å være et dynamisk styrings instrument for dine beslutninger/valg. Det er viktig å ha optimal struktur i regnskapet, for enklest mulig å kunne hente ut den informasjon du siden ønsker deg. (Avdeling/prosjekt/produkt etc.) Derfor er det viktig å tenke igjennom dine nåværende og kommende regnskapsmessige behov.

Vi kan utføre regnskapsførselen etter dine ønsker. Det være seg at du leverer bilag i papirform eller i elektronisk form, eller kombinasjon av begge. Med elektronisk menes enten via mail, bilde eller EHD format. Vi foretar løpende avstemminger og kvalitets sikrer regnskapet ditt. Løpende rapportering til myndigheter (for eksempel mva, arb.avgift etc). Vi gjør deg også oppmerksom på lovendringer etc.

Solid Regnskap - Bilde av nymotens regnskapssystemer (3D) - Tjenester fra oss til deg

Gjennomgang og opprettelse av rutiner

Vi hjelper deg med å sette opp rutiner for de ulike arbeids prosesser forbundet med bokholderiet – hvem gjør hva. Likeledes hjelper vi til med hvordan man best kan tilpasse regnskapet til din virksomhet og dine ønsker. Det være seg etablering av hensiktsmessige konti/underkonti – prosjekter/tiltak (ev oppdeling i produkter/avdelinger – mange muligheter)

  • Gjennomgang og tilpassning av optimal kontoplan, samt alle tilleggs dimensjoner (avdeling, prosjekt, produkt, emner etc.)
  • Dokumentflyt (status / endringer / mottak / attestasjon / oppbevaring)
  • Ansvars fordelinger og rutiner for optimal effektivitet
  • Rapportering (ulike typer/frekvens etc.)
  • Budsjettering/Prognoser 
  • Simuleringer (hva hvis så eller så skjer)

Skal du eller flere personer skal godkjenne fakturaer/reiseregninger eller lignende (da flere og flere i dag benytter seg av elektronisk faktura utsendelser), så håndterer vårt regnskapssystem dette på en veldig enkel måte og du har hele tiden full oversikt over hvor fakturaen(eller andre bilag) til enhver tid befinner seg. Gjøres fra pc eller smart-phone.

Du kan selv hente frem de rapporter eller oversikter du selv måtte ønske – når som helst – via pc eller smart-phone.

Vi hjelper til med å etablere budsjetter og prognoser. Prognosene baserer seg på ferske regnskapstall og gjeldene budsjett tall for gjenværende budsjett periode.

Solid Regnskap - Bilde av 3D rendering av regnskapssystemer - Tjenester fra oss til deg

Konsernregnskap

Vi hjelper deg med å tilpasse ”oppsettet” for dine enkeltregnskaper slik at konsolidering kan gjennomføres på en enkel og grei måte. 

Vi definerer alle interne konti, slik at elimineringer blir mest mulig oversiktlige. Eventuelle rutine endringer i berørte selskaper tilpasses ved behov.
Ofte inngår utlandske selskaper i konsernet. Dette stiller krav til valutahåndteringen i konsern regnskapet. Vi hjelper til med rutiner og kontoplan konstruksjoner slik at dette forløper så enkelt og robust som mulig.

Du skal kontinuerlig kunne kjøre rapporter på enkeltselskaps nivå, samt grupper av selskaper og konsernnivå.

 Vi kan utarbeide konsolidert regnskap for dine selskaper, slik at du får en helhetlig og sammenstillet oversikt over din økonomiske virksomhet.

  • Basert på eksterne rapporter eller vår interne regnskapsførsel for selskapene – alle eller enkeltvis
  • Valuta håndtering ved multinasjonalt konsern
  • Bistå som rådgiver ved implementering av automatisk konsern konsolidering (uavhengig av enkelt regnskapers datasystem)
Bilde av børs (3D) - Konsernregnskap fra Solid Regnskap - Ditt regnskapbyrå og regnskapsfirma i Oslo - Tjenester fra oss til deg

Årsoppgjør inkl. likningspapirer

Vi har bred erfaring med utarbeidelse av årsoppgjør for ulike virksomheter – enten det er enkeltmannsforetak, foreninger eller aksjeselskapet.

Dersom du fører regnskapet selv (egen regi), og kun ønsker hjelp i forbindelse med årsavslutt, så hjelper vi til med den som er ønskelig. Dette kan også omfatte utarbeidelse av nødvendige avstemminger, samt innhenting av bakgrunns informasjon for slike. Vi kan også komme med innspill på rutiner etc., slik at årsavslutningen blir så enkel og oversiktlig som mulig, og at den blir iht. gjeldene lover og regler.

En oversiktlig, korrekt og vel dokumentert årsavslutning, gjør også revisors arbeid enklere. (ved revisorplikt)

Bilde av regnskapsfører med iPad som fører årsregnskap - Solid Regnskap As - Tjenester fra oss til deg

Lønn/lønnsadministrasjon

Vi foretar alle lønnskjøringer for Dem. Vi også foretar alle inn-/ut-/endrings-meldinger som skal gjøres i arbeidstaker registeret (A-registeret). 

Vi holder oversikt over sykemeldinger, og avregninger samt refusjoner mot offentlig myndighet som oppstår under årets gang.
Alle terminoppgaver etc trenger du heller ikke tenke på.

Lønn er et eget kompetanseområde med mange regelendringer og nye satser. For de som bare jobber delvis med lønnsområdet kan det være svært krevende å holde seg løpende oppdatert.

Du kan når som helst ta ut de oversikter som ønskes – på fil, skjerm eller papir.

Diskusjon rundt bord med lønnsadministrasjon - Solid Regnskap - Tjenester fra oss til deg

Reiseregninger

Reiseregninger og utlegg er ofte noe som skaper hodebry for både den ansatte og firma. Kvitteringer og annen dokumentasjon for kostnader/utlegg kan ofte mangle, ofte fordi slike er mistet etc. Dette skaper som regel noe irritasjon og ekstra bruk av tid for de involverte. Kostnader uten dokumentasjon er som kjent ikke fradrags berettiget, så påpasselighet og disiplin er viktige momenter.

Med dagens bruk av forskjellige ”apper” for smart telefoner er ikke dette lenger et reelt problem. Med ytterst få tastetrykk (ofte kun 2-4) på den ansattes telefon, så har man tatt kopi (bilde) av utlegget og sendt det inn til regnskapssystemet (via mail). Der legges det inn i den ansattes ”postboks” for videre behandling. Ofte for å sammenflettes med andre kvitteringer/dokumenter som så utgjør en komplett reiseregning.

Den ansatte slipper også å kjenne til regelverk, tariffer og takster da dette allerede er etablerte data i regnskaps modulen. Vi vil med hjelp av våre tjenester inkludere dette for deg og din bedrift.

Utregning av reiseregninger med kalkulator - Regnskapsfirma Oslo - Tjenester fra oss til deg

Andre tjenester

For å få gode regnskapsrutiner, er det viktig at bakgrunnen for regnskapet er bra, og tilpasset din bedrift og dine medarbeideres kompetanse. Vi har lagt opp våre tjenester etter mange års erfaring i bransjen.

Solid Regnskap As - Bilde av regnskapsførsel

Tjenester fra Solid Regnskap As

Din regnskapsfører i Oslo

Vi hjelper deg med regnskapsføringen i ditt selskap. Kontakt oss for et godt tilbud på regnskapsfører