Skip to main content

AKSJESELSKAP ELLER ANNET

HVA SKAL JEG VELGE?

AS, ENKELTPERSONFORETAK ELLER NUF?

Hvilken selskapsform skal man velge når man etablerer en bedrift?
De vanligste selskapsformene er aksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og NUF (Norsk avdeling av utenlandsk foretak). Av disse er enten aksjeselskap eller enkeltmannforetak (personlig selskap) blant de aller mest vanligste.

Enkeltpersonforetak
I et enkeltpersonforetak er èn person ansvarlig for bedriften. Det betyr at denne personen bestemmer alt og er ansvarlig for hele økonomien, også all gjeld. All risiko for selskapets ve og vel hviler altså fullt ut på vedkommende person.

Når det gjelder skatt, lignes bedriften sammen med eieren personlig. Dette betyr at nettooverskuddet er skattepliktig, sammen med eierens andre inntekter, for eksempel lønnsinntekter. Får bedriften et netto tap, er det fradragsberettiget.

Til forskjell fra for eksempel et aksjeselskap, trenger ikke eieren å sette inn penger (aksjekapital) ved etablering, da eieren står personlig
ansvarlig. Selskapet får samme rett til fradrag for virksomhets relaterte kostnader, blir ev avgiftsregistrert (mva) ved omsetning over NOK 50.000

AS – aksjeselskap
En av de største fordelene med å drive AS fremfor enkeltpersonforetak er at man i AS kan unnlate å ta ut hele overskuddet som lønn og på denne måten forskyve beskatningen over tid. Det innebærer at deler av overskuddet forblir i AS-et og kun skattlegges med 24 %.

Merbeskatningen forskyves da til det året hvor overskuddet enten tas ut som utbytte eller som lønn. I et enkeltpersonforetak blir man løpende beskattet for overskudd inntil 51 prosent. Skattemessig kan det være gunstigere å drive et AS i de tilfeller man tjener mer enn man behøver til lønn. Likeledes er risikoprofilen vesentlig endret i forhold til enkeltpersonforetak, da man i AS form kun kan tape egenkapitalen.

Trygderettighetene er også bedre i et eget AS enn i et enkeltpersonforetak. Selvstendig næringsdrivende er ikke medlem av Folketrygden slik man er som ansatt i et selskap, og man har derfor begrensede rettigheter til blant annet sykepenger og pensjon. Etablerer av enkeltpersonforetak har heller ikke rett til arbeidsledighetstrygd dersom han/hun må legge ned bedriften.

Kapitalen som må til for å etablere et AS, er 30 000 kroner. Skal du etablere AS sammen med et begrenset antall andre eiere, bør det også etableres en aksjonæravtale dere imellom. Dette kan senere vise seg som fornuftig for å unngå kommende tvister. (Dine venner i dag, kan bli dine fiender i morgen.)

Ansvarlig selskap (ANS/DA)
Et ansvarlig selskap er der en eller flere eiere samlet eller hver for seg har fullt ansvar for bedriftens gjeld. De mest vanlige formene for ansvarlige selskap er: I et ansvarlig selskap (ANS) er alle eierne personlig ansvarlig for hele gjelden til bedriften. Dersom en eier ikke kan betale, må de andre eierne bidra.

I et selskap med delt ansvar (DA) er hver eier bare ansvarlig for sin eierandel. Eier man for eksempel 50 % av bedriften, skal man også bare dekke for 50 % av utestående gjeld. Eierne må skrive og undertegne en felles avtale. Avtalen må minimum inneholde selskapets formål og verdien av deltakernes innskudd.

Det kan også være veldig fornuftig å skrive en kompanjongavtale (som aksjonæravtale for AS) der man avtaler seg i mellom om hva som skal skje dersom en eier ønsker å selge seg ut av bedriften, eller hva som skal skje dersom en eier faller fra pga dødsfall eller langvarig sykdom.

NUF (Norsk avdeling av utenlandsk foretak)
En bedrift fra utlandet kan etablere en avdeling av den utenlandske bedriften i Norge. Det er den utenlandske bedriften som er ansvarlig for driften i Norge. Skatter og avgifter betales til Norge, og man må forholde seg til norske regler. Man trenger ikke egenkapital for å etablere et NUF og inntil 1. januar i år var denne organisasjonsformen derfor en populær form å etablere bedrift i. Nå som det har kommet med lavere egenkapitalkrav for å etablere AS (30 000 kroner), vil vi tro at mange vil velge AS som selskapsform fremover.

Tenk deg nøye om
Hva som passer best for deg må du tenke nøye igjennom. Valget du tar kan få økonomiske og juridiske konsekvenser i forhold til ansvar og risiko, skatt, rettigheter og plikter, gjelder ogsåt ved fremtidige overganger fra en selskapsform til annen.